Regulamin

Studio Tańca Rytm

Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca, lub innym wydarzeniu StudioTańca „Rytm”, jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Organizatorem kursów i innych wydarzeń Studio Tańca „Rytm” jest firma „Rytm” z siedzibą w Warszawie, REGON: 142149338, nr. Rachunku (Millenium): 86 1160 2202 0000 0001 4444 1374.
 3. Zapisu na kurs można dokonać: osobiście w czasie prowadzonych zajęć, telefonicznie pod numerem telefonu 501 931 271, drogą mailową na adres podany tutaj lub poprzez formularz zapisów umieszczony na stronie internetowej www.RytmDance.pl.
 4. Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach i nie zabowiązuje do uiszczenia opłaty. Organizator ma prawo do zamknięcia zapisów na kurs o ile liczba osób będzie wystarczająca.
 5. Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć. Karnet jest otwarty, do wykorzystania na dowolnych kursach w ST "Rytm". Każdy Karnet ma termin ważności oraz ilość godzin do wykorzystania.
 6. Zmienić grupę można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z recepcją Studio Tańca „Rytm”.
 7. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studio Tańca „Rytm” na stronie www.RytmDance.pl
 8. Całą kwotę należy uiścić, najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć gotówką, kartą płatniczą (tylko w siedzibie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 66, Wola) lub przelewem na nr. rachunku 86 1160 2202 0000 0001 4444 1374 Bank Millenium SA. Jeżeli przelew dokonany jest w dniu zajęć, prosimy zabrać ze sobą na zajęcia wydruk potwierdzenia przelewu.
 9. W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany jego terminu, na życzenie uczestnika danego kursu, Studio Tańca „Rytm” zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 10. Organizator nie zwraca opłaty za zajęcia w karnecie, na których uczestnik był nieobecny. Na życzenie Uczestnika, Recepcja Studio Tańca „Rytm” pomoże w doborze alternatywnych zajęć w celu odrobienia nieobecności. Poprzez odrobienie nieobecności rozumie się wzięcie udziału w kursie tańca innym niż ten, na którym było się nieobecnym w ciągu 14 dni od daty nieobecności.
 11. W trakcie zajęć na sali tanecznej mogą przebywać tylko i wyłącznie kursanci - osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
 12. Posiadacze kart Multisport nie dokonują dopłat do zajęć, ale obowiązuje ich wpłata kaucji zwrotnej, prosimy zapoznać się przed rozpoczęciem kursu z Warunkami korzystania z kart.
 13. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom kursu lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Sali mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a także budynku, w którym prowadzone są zajęcia Studio Tańca „Rytm”.
 14. Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca „Rytm” uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej oraz nie ma przeciwskazań lekarza do uprawiana aktywnego ruchu. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników, wynikłych z zaniedbania własnego zdrowia.
 15. Studio Tańca „Rytm” prosi w trakcie trwania zajęć nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w szatni, na sali tanecznej są specjalne regały na rzeczy uczestników.
 16. Na terenie Studio Tańca „Rytm” obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.
 17. Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet). Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 18. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub organizatora.
 19. Uczestnicy wydarzeń tanecznych organizowanych przez Studio Tańca Rytm wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (foto relacja, video relacja). W przeciwnym razie Studio Tańca Rytm prosi o informację o braku zgody najpóźniej w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 20. Lekcje indywidualne

 21. W przypadku odwołania lekcji indywidualnej, później niż 5 godzin do wyznaczonego terminu lekcji, obowiązuje Państwa opłata 50% ceny 1 lekcji indywidualnej (zgodnie z cennikiem), która ma na celu częściowe pokrycie kosztów rezerwacji czasu instruktora i sali tanecznej.